150 st vetenskapliga studier mot psykiatrins ECT-behandling


ect-breggin

Vetenskapliga bevis och studier

Peter R. Breggin, leg läkare, psykiatriker och rättegångsexpert har här samlat
150 vetenskapliga studier och bevis mot ECT-behandlingen.

Se även detta informationsblad. Läkare, psykiatriker: ECT fungerar genom att skada hjärnan

För patienter, familjer, professionella utövare, förespråkare och forskare

ECT (elektrokonvulsiv behandling) innebär att man placerar två elektroder på huvudet och skickar elektricitet genom hjärnan med avsikt att orsaka ett intensivt epileptiskt anfall eller konvulsioner. Processen skadar alltid hjärnan, vilket varje gång resulterar i en tillfällig koma och ofta ger en rak linje på hjärnvågsmätaren, vilken är ett tecken på en förestående hjärndöd. Efter en, två eller tre ECT:er orsakar traumat typiska symptom av allvarlig skallskada eller skada som huvudvärk, illamående, minnesförlust, desorientering, förvirring, försämrat omdöme, förlust av personlighet och känslomässig instabilitet. Dessa skadliga effekter förvärras och en del blir permanenta medan rutinmässig behandling fortskrider.

Inledande information om ECT

Ingen ska ges elchocksbehandling

av Peter R. Breggin, leg läkare, psykiatriker och rättegångsexpert

ECT (elektrokonvulsiv behandling) innebär att man placerar två elektroder på huvudet och skickar elektricitet genom hjärnan med avsikt att orsaka ett intensivt epileptiskt anfall eller konvulsioner. Processen skadar alltid hjärnan, vilket varje gång resulterar i en tillfällig koma och ofta ger en rak linje på hjärnvågsmätaren, vilken är ett tecken på en förestående hjärndöd.

Efter en, två eller tre ECT:er orsakar traumat typiska symptom av allvarlig skallskada eller skada som huvudvärk, illamående, minnesförlust, desorientering, förvirring, försämrat omdöme, förlust av personlighet och känslomässig instabilitet. Dessa skadliga effekter förvärras och en del blir permanenta under det att rutinmässig behandling fortskrider.

ECT-behandlingar började 1938. Ändringar har tillämpats sedan 1960-talet och dessa är inte nya eller säkrare. Dessa förändringar gör det svårare att få ett anfall och som ett resultat kräver modern ECT ännu starkare och mer skadliga doser av elektricitet.

Syftet med ECT är att förorsaka ett intensivt epileptiskt anfall eller konvulsioner.
Processen skadar alltid hjärnan och orsakar mental dysfunktion.

ECT fungerar genom att skada hjärnan. Det initiala traumat kan förorsaka en artificiell eufori som ECT-läkarna felaktigt kallar en förbättring. Efter flera rutinmässiga ECT:er blir den skadade personen alltmer apatisk, likgiltig, oförmögen att känna äkta känslor och även robotliknande. Minnesförlust och förvirring förvärras. Denna hjälplösa individ blir oförmögen att uttrycka ångest eller klagomål samt blir foglig och hanterbar. ECT läkarna kallar felaktigt detta en förbättring, men det tyder på en allvarlig och invalidiserande hjärnskada.

Permanenta följder av ECT

ECT försämrar minnet permanent och orsakar andra långsiktiga tecken på mental dysfunktion såsom svårigheter med koncentration och ny inlärning. Viktiga minnen av tidigare erfarenheter försämras ofta eller utplånas helt, såsom bröllop, födelsedagar, semestrar, utbildning och utbildningsresultat, samt hushålls- eller yrkeskompetens. Självkänsla eller identitet kan förstöras och familjemedlemmar rapporterar ofta att deras älskade ”var aldrig densamma igen”. Uppföljande studier visar att ECT har använts för att skymfa kvinnor genom att göra dem fogliga och undergivna.

Många djurstudier visar att klinisk ECT (1) orsakar små blödningar över hela hjärnan liksom fläckvis celldöd. Nyupptäckt ECT-inducerad neurogenes (tillväxt av nya hjärnceller) är inte en fördel utan bekräftar i stället hjärnskada. Neurogenes är en respons på många olika hjärnskador, inklusive traumatisk hjärnskada (2). (1. Klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod, red. anm. 2. Med traumatisk hjärnskada avser Socialstyrelsen i denna rapport medelsvåra till svåra hjärnskador. En traumatisk hjärnskada är en skada som stör hjärnans funktion, red. anm.)

ECT är inte en sista utväg eftersom den inte fungerar och kan förstöra återhämtningen. ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det. Kontrollerade kliniska prövningar visar att ECT inte gör mer nytta än bluff-ECT (narkos men inte någon chock). ECT avtrubbar känslolivet under hjärnskadans akuta skede i ca 4 veckor, varefter personen förblir deprimerad med den extra plågan av hjärnskadan.

Omfattande bevis tyder på att ECT borde förbjudas. Eftersom ECT förstör förmågan att protestera blir all ECT snabbt ofrivilligt och är därför till sin natur kränkande och ett brott mot mänskliga rättigheter. Därför, när ECT redan har påbörjats, bör berörda anhöriga eller andra ingripa omedelbart för att stoppa det – om nödvändigt med en advokat.

ECT förstör förmågan att protestera. All ECT blir omgående en ofrivillig
behandlingsmetod och våldsamt kränkande.

I stället för ECT behöver deprimerade och allvarligt störda människor bra individuell-, grupp- eller familjeterapi. Familjemedlemmar bör delta aktivt i terapi med sina överväldigade nära och kära.

Eftersom psykofarmaka (3) brukar orsaka eller förvärra depression, ångest och psykos, överväg alltid att avbryta all psykiatrisk medicinering genom en noggrant övervakad avvänjning.

(3. Psykofarmaka är ett samlingsnamn för läkemedel som riktar sig mot psyket. De används inom tre indikationsområden: Psykoser (antipsykotika, neuroleptika), depressioner (antidepressiva läkemedel) och sömnproblem, ångest, oro och ängslan (lugnande läkemedel). Psykofarmaka används för att lindra, häva eller Underhållsbehandla olika, ofta kroniska, psykiatriska tillstånd. Denna grupp läkemedel kan inte i sig bota sjukdomen, men mildrar (eller tillfälligt tar bort) symptomen, red. anm.)

Att bli fri från psykiatriska preparat är ofta starten på återhämtning. Se Peter R. Breggin, MD, Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and Their Families (2013). Översatt titel: Psykiatrisk medicinavvänjning : En guide för förskrivare (4), terapeuter, patienter och deras familjer. (4. Förskrivare är en ordinerande läkare, red anm.)

Nyckelpunkter att komma ihåg

ECT är inte en sista utväg eftersom den inte fungerar och kan förstöra allt hopp om framtida återhämtning.

Efter en eller flera ECT-behandlingar blir den hjärnskadade individen alltför foglig och förvirrad för att kunna protestera eller göra motstånd. Därför måste familjemedlemmar, berörda individer och advokater ingripa för att förhindra mer omfattande skador. Ingen skada uppstår av att stoppa chockbehandling, men tilltagande skada kommer oundvikligen att uppstå från ökande antal ECT-behandlingar.

Eftersom det alltid blir ofrivilligt och eftersom det orsakar allvarliga skador på hjärnan och sinnet, bör ECT förbjudas.

Så här kommer du åt materialresurserna

Fakta i denna rapport bekräftas av mer än 150 vetenskapliga artiklar och andra relevanta material på läkaren Breggins ”ECT Resources Center” som är tillgänglig utan kostnad online på www.ectresources.org. En innehållsförteckning tillhandahålls med omfattande söktermer såsom ”minnesförlust” och ”hjärnskador.”

För avsnitt om ECT se Dr Breggins medicinska lärobok Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition, New York, Springer Publishing Company

Tillstånd ges att trycka och distribuera denna publikation i pappersform eller digital form förutsatt att det är gratis och upphovsrätten inkluderas.

Copyright (C) av Peter R. Breggin, leg läkare, psykiatriker och rättegångsexpert .

Översättning: Patrik Karlström
Språkvård: Inga