Vetenskapliga bevis mot elchocker, ECT


 

Utvecklade elchocksbehandlingen på ett grisslakteri

“Jag gick till slakteriet för att få se denna så kallade ‘elektriska slakt’ med egna ögon. Stora metalltänger var fästade vid slaktsvinens tinningar och kopplade till ett eluttag (125 volt). Så fort svinen kom i kontakt med tängerna förlorade de medvetandet och stelnade till. Efter ett par sekunder började de skaka av kramper på samma sätt som våra försökshundar gör. Under denna medvetslöshet (epileptiskt koma) kunde slaktaren sticka och åderlåta dem utan svårighet.”

Ugo Cerletti, psykiater, beskriver 1954 hur han uppfann elchocksbehandlingen.

 

Bedrägligt namnbyte och modernisering av elchocksbehandlingen

Den skadliga elchocken är densamma och vissa fall tom. värre!

Elchocksbehandlingen har moderniserats och bytt namn flera gånger för att kunna säljas in till människor. ECT, ECT-behandling, elbehandling, elektrokonvulsiv behandling, elterapi, elektrokonvulsiv terapi, elstimulering och till och med elektronisk stimuleringsterapi. Allt för att förvirra människor och försöka skapa en god PR kring elchockerna. Man kan bara stilla undra varför en psykiatriker aldrig – även om han säger så – skulle prova på elektronisk stimuleringsterapi.

Tänk på att det är samma elchock som tidigare. Elchocken är samma och patienten måste sövas ner och få muskelavslappnande medel för att inte kastas runt i kramper och riskera frakturor. Tänk vad denna elchock gör mot människans känsliga tankeverksamhet.

Det är alltså samma elchock som tidigare men det hela ser bättre ut – annars skulle både patienter och anhöriga skrämmas bort.

Hur kan man kalla det elektronisk stimuleringsterapi och samtidigt söva ner patienten och ge muskelavslappnande för att undvika kramper och frakturor?

Det är inget annat än ett stort bedrägeri!

Chockterapi i psykiatrins historia.

125 vetenskapliga artiklar och studier mot elchocksbehandlingarna

Känd amerikansk läkare har här samlat vetenskapliga artiklar och studier mot elchocker, ECT.

125 vetenskapliga artiklar och bevis mot ECT

Sydsvenskan: Kritiker varnar för bestående hjärnskador

8v

SDS: Bestående hjärnskador efter ECT

Italiensk läkare inspirerades av grisslakt

Elbehandling har använts sedan 1938 när en italiensk psykiater såg att grisar lugnades med elchocker innan de skulle slaktas. Metoden föll i vanrykte under 60-70-talen men har de senaste åren fått ett nytt uppsving i den anglo-saxiska världen och i Norden. I Sverige görs 42000 behandlingar om året. I Italien är elbehandling förbjuden. I Tyskland och Holland är metoden mycket ovanlig.

På senare år har skadestånd betalats ut till patienter som har fått elbehandling. I USA dömdes år 2005 en psykiater att betala 635000 dollar till en patient som han hade skickat på elbehandling. Hon fick så svår minnesförlust att hon inte kunde sköta sitt arbete eller ta hand om sina barn.

I Norge ersattes en kvinna nyligen av Patientskadenämnden med 80000 kronor. Hon hävdar att hon har förlorat femton år av sitt liv på grund av minnesförlust.

Ett annat uppmärksammat norskt fall är Mette Ellingsdalen, 32, som har förtidspensionerats efter sju års elbehandling. Hon har förlorat en stor del av sin förmåga att läsa och skriva.”

Media om elchocker, ECT.
Mette Ellingsdalen fick permanenta skador efter ECT.

 

Vetenskapliga bevis saknas för ECT

Det saknas vetenskapliga bevis för att ECT är säker och effektiv.

“Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

“Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att den är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ‘subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).

Vetenskapliga bevis saknas för ECT – läs mer.
Vetenskapliga bevis saknas för ECT – se hela arbetet.

 

Ledande expert och förespråkare för elchocksbehandlingar:
ECT orsakar bestående minnesförluster

“År 2007 publicerade Sackeim och hans kollegor ( i tidskriften Neuropsychopharmacology) resultaten av en studie som följt tvåhundrafemtio ECT patienter i New York Citys sjukhus. Studien fann att den vanligaste typen av ECT, (bilaterala) faktiskt orsakar permanent minnesförlust. Studien visar att patienter uttryckt långvariga klagomål kring minnesförlust samt uppvisat psykisk försämring, i synnerhet kvinnor och äldre patienter.”

Harold A. Sackeim

“Efter tjugofem år och miljontals dollar av federala medel avsedda för forskning av de negativa kognitiva effekterna av ECT – tjugofem år då inte en enda långsiktig uppföljningsstudie någonsin publicerades – har nu den självutnämnde “världsexperten” på ECT Harold Sackeim ändrat sin synpunkt, han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor. Hans nya studie -den första som publicerats där han följt patienter så länge som sex månader och den enda av hans studier där kontroll användes – validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som orsakats av läkarvård eller sjukvård övers. anm) funktionshinder, och motbevisar Sackeim´s tidigare publicerade påstående att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. Övriga rön: det finns inga belägg för att ECT ökar intelligens, som Sackeim tidigare har påstått, och att kvinnor är mycket mer benägna än män att uppleva svår permanent minnesförlust.”

Läs mer om bestående minnesförluster efter ECT.

 

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor):
Elchocker, ECT skadar hjärnan

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor):

“Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.”

Fakta om skador efter elchocker, ECT.
Peter R. Breggin, MD mot elchocker, ECT
Brain-Disabling Treatments in Psychiatry (2008)
Peter R Breggin, MD om ECT

 

ECT-behandling:
En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande

Risk finns för permanenta minnesskador efter ECT

“I november 2009 framkom det att Socialstyrelsen under lång tid tillåtit psykiatriker att ge felaktig information till patienter om de skador som kan uppstå till följd av ECT.

Patienter fick inte veta att de kunde få omfattande och permanenta minnesskador av ECT, utan fick i stället information att ‘i forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning’.

Det framkom att trots alla påstående om ‘en effektiv och säker behandling’ hade inte Socialstyrelsen ens den mest elementära kunskap om verksamheten – som hur många ECT-behandlingar som gavs i Sverige under ett år.

Myndigheten fick också motvilligt bekräfta att det inte fanns någon nationell uppföljning och sammanställning av effekter och skadeverkningar av ECT.”

“Till med de största förespråkarna i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ‘kan ge långvarig eller permanent minnesförlust’ (‘can result in persistent or permanent memory loss’)”

Läs dokumentet ECT-behandling: En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande.

 

Permanenta skador från ECT i Norge – skadestånd utbetalat

– Elektrochocker presenterades som en sista utväg för mig. “Vi har försökt med alla slags mediciner,” sa min läkare. Jag fick en broschyr om behandlingen och blev försäkrad om att ECT inte medförde någon fara och helt saknade långsiktiga effekter. Nu känner jag att jag blev lurad. Anledningen till att det inte fanns dokumenterade långsiktiga effekter var ju att det inte fanns någon forskning angående detta.

Idag är Mette Ellingsdalen förklarad funktionshindrad till hundra procent. Hon har svårt att sova och lider av depression. Hon är vice ordförande i National Association, We Shall Overcome (WSO), en av de kritiska brukarorganisationerna i Norge. Hon är inte färdig med ECT-debatten, även om hon inte själv vill gå till domstol.

– Be om mer tid innan du säger ja till behandlingen! Och engagera andra personer i bedömningen, antingen familj, släktingar, vänner eller din psykolog, åtminstone någon utanför sjukhuset. Alternativt kan du ringa en organisation och få flera åsikter innan du gör ditt val. Tro inte på psykiatriker som säger att det inte finns några andra utvägar.

Läs mer om Mette Ellingsdalen och hennes skador från ECT.

 

Risk för permanenta minnesförluster

Till och med de största förespråkarna för ECT i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT “kan ge långvarig eller permanent minnesförlust” (“can result in persistent or permanent memory loss”). [1] En i British Medical Journal (BMJ) publicerad systematisk översyn av de studier i vilka man intervjuat patienter om deras minnesskador, fann att graden av rapporterad “långvarig eller permanent minnesförlust” varierade mellan 29 % och 55 %. [2] I tillägg till det, publicerade den kanske mest kända ECT-förespråkaren Sackeim år 2007 en stor studie, i vilken han kom fram till att ECT kan framkalla permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga). Det var – otroligt nog, efter alla år – den första studie i vilken man följt patienter i över sex månader, och där man använt en kontrollgrupp. [3] Sackeims studie bekräftade de många och mångåriga patientrapporterna om permanenta minnesförluster från ECT.

[1] American Psychiatric Association (2001). The Practice of ECT, A Task Force Report, 2nd ed. APA: Washington, DC.
[2] Diana Rose, Pete Fleischmann, Til Wykes, Morven Leese and Jonathan Bindman, Patients’ perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review, British Medical Journal, Volume 326, 21 June 2003, p. 1365.
[3] Sackeim HA, Prudic J, Fuller R, Keilp J, Lavori PW, Olfson M. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology, 2007; 32:244-54.

 

Ingen vetenskaplighet vad det gäller elchocker

“I slutet av 1940-talet blev elchocksbehandling en allt populärare metod bland psykiatrer i Europa och Nordamerika. Den orsakade inte lika permanenta skador som lobotomin, ett kirurgiskt ingrepp, och den verkade hjälpa: hysteriska patienter lugnade ofta ner sig och i vissa fall tycktes elchockerna göra patienterna mer rediga. Men detta var bara observationer, och inte ens läkarna som utvecklade tekniken kunde ge någon vetenskapligt hållbar förklaring till hur den fungerade. Man var dock medveten om bieffekterna. Det var ingen tvekan om att den elektrokonvulsiva terapin kunde resultera i amnesi; detta var den enskilt största orsaken till klagomål i samband med behandlingarna. Den andra bieffekten som ofta rapporterades var regression (att återvända tillbaka i tiden anm.), som hörde tätt samman med minnesförlusten.”

Naomi Klein från boken “Chockdoktrinen”

 

Dr. John Breeding om elchocksbehandling

 

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.