Frågor du kan ställa till psykiatrin, politiker och Socialstyrelsen


Svaren på alla nedanstående frågor finns på www.elchocker.se. Maila mig () om du saknar något svar.

Frågor till psykiatrin om ECT-behandlingen

Bedövning av grisar

1. Hur kan ni använda en behandling som har sitt ursprung i bedövning av grisar innan slakt?

2. Informerar ni patienter och anhöriga om ECT-behandlingens ursprung?

3. Ursprungligen var syftet att göra patienterna fogligare och mer lätthanterliga. Vad är syftet med elchockerna idag?

Bota homosexuella

4. Lyckades ni bota någon homosexuell med elchocksbehandlingar?

5. Varför slutade ni 1979 att ge elchocker för att bota homosexuella?

Styrkan hos elchockerna

6. Elchockerna i ECT-behandlingen är upp till 450 volt, 0,9 ampere, 405 watt. Informerar ni patienter och deras anhöriga om detta?

7. Hur kan ni ge dessa elchocker genom en hjärna som normalt fungerar på millivolt?

8. Flera vetenskapliga experter säger att dessa elchocker orsakar hjärnskador. Vad säger ni om det?

9. Hur kan ni beskriva dessa elchocker som milda, svaga och ofarliga?

10. Hur kan elchocker på upp till 450 volt, 0,9 ampere, 405 watt, genom hjärnan inte ge skador?

Epileptiska anfall

11. Psykiatrins syfte med ECT-behandlingen är att framkalla epileptiska anfall hos patienten. Inom den somatiska sjukvården vårdar och behandlar man epilepsi och krampanfall för att eliminera risken för hjärnskador. Hur förklarar ni detta?

12. Varför vill ni framkalla epileptiska anfall hos patienten med elchocker?

”Kvick-fix”

13. Experter ser psykiatrins elchocker som en ”kvick-fix” som inte går på djupet och hanterar orsaken till det dåliga måendet. Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tillfälligt tror att de har blivit bättre. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka. Hur ser psykiatrin på den beskrivningen?

14. Varför är ECT-behandlingen inte en bedräglig ”kvick-fix”?

Informationen till patienten och anhöriga

15. Hur ser ni till och försäkrar er om att de anhöriga och patienten är välinformerade och delaktiga i valet av behandling vid dåligt mående enligt sina rättigheter?

16. Många vittnar om att ha blivit utsatta för tjat och påtryckningar för att gå med på ECT-behandlingar. Detta i ett tillstånd när de mått så dåligt att de inte har kunnat ta till sig informationen och göra egna bedömningar samt beslut. Vad gör ni för att säkerställa att patienter och anhöriga verkligen kan ta till sig informationen och kan vara delaktiga i val av behandling?

17. Informerar ni patienten och anhöriga om ursprunget till ECT-behandlingen (bedövning av grisar innan slakt) och styrkan hos elchockerna (450 volt, 0,9 ampere, 405 watt)?

18. Informerar ni patienter och anhöriga om att Sverige är bland de värsta i världen med 40 000 elchocker per år till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång? Och att ECT fullständigt eller delvis förbjudet på flera ställen i världen?

19. Informerar ni patienter och anhöriga om den varningstext för skador som finns i manualerna till ECT-apparaterna?

20. Informerar ni patienter och deras anhöriga om risken för bestående ECT-skador samt om de vittnesmål, anmälningar, skadestånd (bland annat miljonskadestånd) och vetenskapliga bevis som finns?

21. För några år sedan dömdes en tillverkare av ECT-apparater i USA till skadestånd. Informerar ni patienter och anhöriga om detta?

22. Informerar ni patienter och anhöriga om att Socialstyrelsen har yttrat att det finns risk för bestående minnesstörningar efter ECT?

23. Patientskadenänmden har uttalat att ”Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar.” Är detta en information som ni ger till patienter och anhöriga?

Fullständig hälso- och läkarundersökning

24. Flera experter hävdar att första steget vid allt dåligt mående alltid är en fullständig kroppslig hälso- och läkarundersökning med åtföljande behandling och uppföljning. Ofta finns det rent kroppsliga problem, brister i kosten eller sociala omständigheter som kan orsaka det dåliga måendet. Att ge elchocker utan att göra detta är destruktivt. Hur ser psykiatrin på detta?

Tvångs-ECT

25. Hur kan ni ge elchocker under tvång som bryter mot direktiv från FN och WHO?

26. Informerar ni patienten och anhöriga innan ECT enligt frågorna 15-23 ovan?

27. Kommer ni att fortsätta med tvångs-ECT framöver?

ECT till Barn

28. Varför bryter ni mot direktiv från UNICEF och WHO och ger ECT till barn och ungdomar?

29. Elchockernas styrkan i ECT-behandlingen är upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt. Vilken styrka brukar ni använda till barn och ungdomar?

30. Informerar ni patienten och anhöriga innan ECT enligt frågorna 15-23 ovan?

31. Psykiatrin i USA hyllar ECT till barn och ger det långt ner i åldrarna (under 5 år) – vad är psykiatrins syfte med elchocker till barn och ungdomar i Sverige framöver? Hur många skall få det? Hur långt ner i åldrarna?

Hjärnskador

32. Varför säger flera vetenskapliga experter att ECT-behandlingen ”fungerar” för att den ger hjärnskador?

33. Dessa skador kan leda till chock, bedövning, eufori och minnesskador som göra att vissa tror att de har blivit bättre. Hur ser psykiatrin på detta?

Mirakelbehandling som startar om hjärnan

34. Varför bytte ni namn från elchocker, elchocksbehandlingar till ECT-behandling och elbehandling?

35. Om ECT är en mirakelbehandling som psykiatrin säger, varför alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd (bland annat miljonskadestånd), vetenskapliga studier och minskande användning i Sverige?

36. Varför ger ni underhålls-ECT till patienter ibland under lång tid?

37. Varför har användningen minskat i Sverige?

38. Varför är ECT-behandlingen fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen?

39. Varför finns det inga bevis för att ECT räddar liv eller förhindrar självmord enligt vetenskapliga experter?

Uppföljning av ECT-skadade

40. Patientförsäkringen (LÖF) har i flera fall betalt ut skadestånd och ett Landsting betalade ut miljonskadestånd. Hur hjälper ni alla som fått sina liv förstörda av ECT-behandlingar?

Fortsätta att ge ECT

41. Varför är psykiatrin i Sverige fortfarande bland de värsta i världen med att ge ECT?

42. Hur kan ni fortsätta att ge elchocksbehandlingar trots alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd (bland annat miljonskadestånd), varningstexter och vetenskapliga bevis på hjärnskador?

43. Hur kan ni fortsätta att ge ECT-behandlingar trots att vetenskapliga experter säger att det saknas bevis för att den räddar liv eller förhindrar självmord?

Frågor till politiker

1. Varför är psykiatrin i Sverige bland de värsta i världen med att ge ECT?

2. Hur kan psykiatrin tillåtas ge elchockbehandlingar till barn i strid mot UNICEF och WHO?

3. Hur kan psykiatrin tillåtas ge ECT under tvång i strid mot direktiv från FN och WHO?

4. Informerar psykiatrin patienter och anhöriga om den varningstext för skador som finns i manualerna till ECT-apparaterna?

5. Hur kan psykiatrin tillåtas ge elchocker utan en fullständig och korrekt information till patienter och anhöriga? Informationen måste innehålla risken för bestående skador och en möjlighet för patienter och anhöriga att vara delaktiga i val av behandling och ta del av vilka alternativ som finns. Det innebär att patienten måste vara i ett skick där hon eller han kan ta till sig informationen och granska alternativen. De bör också få information om de vittnesmål, anmälningar, skadestånd (bland annat miljonskadestånd) och vetenskapliga bevis som finns.

6. Hur kan ni tillåta psykiatrin framkalla epileptiska anfall med elchocker när vetenskaplig forskning visar att dessa kan leda till hjärnskador?

7. Hur kan psykiatrin tillåtas ge elchocksbehandlingar istället för att patienten får genomgå en fullständig hälso- och läkarundersökning?

8. Hur kan psykiatrin få fortsätta att ge ECT trots alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd, (bland annat miljonskadestånd), varningstexter och vetenskapliga bevis?

9. Hur kan psykiatrin få fortsätta att ge ECT trots att vetenskapliga experter hävdar att det finns inga bevis för att det räddar liv eller förhindrar självmord?

10. Om ECT är en mirakelbehandling som psykiatrin säger, varför alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd (bland annat miljonskadestånd), vetenskapliga bevis, varningstexter och minskande användning i Sverige?

11. Varför är ECT-behandlingen fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen?

Frågor till Socialstyrelsen

1. Varför är psykiatrin i Sverige bland de värsta i världen med att ge ECT-behandlingar?

2. Varför är ECT-behandlingen fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen?

3. Hur kan Socialstyrelsen tillåta psykiatrins elchocker trots alla vittnesmål, anmälningar, skadestånd (bland annat miljonskadestånd), varningstexter och vetenskapliga bevis?

4. Hur kan psykiatrin få fortsätta att ge ECT trots att vetenskapliga experter hävdar att det finns inga bevis för att det räddar liv eller förhindrar självmord?

5. Hur kan ni tillåta ECT till barn i strid mot direktiv från WHO och UNICEF?

6. Hur många ECT-behandlingar vill Socialstyrelsen att det ges till barn framöver?

7. Hur kan ni tillåta elchocker under tvång i strid mot direktiv från FN och WHO?

8. Hur många elchocksbehandlingar vill Socialstyrelsen att psykiatrin ger i Sverige? Var går gränsen?

9. Hur kan ni tillåta psykiatrin framkalla epileptiska anfall med elchocker när vetenskaplig forskning visar att dessa kan leda till hjärnskador?

10. Hur kan Socialstyrelsen tillåta att psykiatrin inte informerar patienter och anhöriga om den varningstext för skador som finns i manualerna till ECT-apparaterna?

11. Hur skall Socialstyrelsen säkerställa att alla patienter och anhöriga får en fullständig och korrekt information om ECT, inklusive risken för bestående minnesskador? De bör också få information om de vittnesmål, anmälningar, skadestånd (bland annat miljonskadestånd), varningstexter och vetenskapliga bevis som finns.

12. Hur kan Socialstyrelsen tillåta en felaktig och ofullständig information om ECT-behandlingen på hemsidor och informationsmaterial till allmänheten?

13. Hur skall Socialstyrelsen säkerställa att alla patienter får en fullständig hälso- och läkarundersökning vid allt dåligt mående?