Ingen skall ges elchocksbehandling


Ingen bör ges elchocksbehandling, Breggin läkare och psykiatriker

Medicine doktor Breggin

Originalartikel: No One Should Be Given Shock Treatment
Copyright © 2013 by Peter R. Breggin MD

ECT (elchocksbehandling) innebär att fästa två elektroder på huvudet, för att låta elektricitet passera genom hjärnan, med syftet att framkalla ett intensivt krampanfall eller konvulsion. Processen skadar alltid hjärnan, vilket varje gång resulterar i en tillfällig koma och ofta att hjärnvågorna dör, vilket är ett tecken på nära förestående hjärndöd.

Efter en, två eller tre ECT-er orsakar detta trauma typiska symptom, såsom vid allvarlig skall-trauma eller skada som innebär huvudvärk, illamående, minnesförlust, vanföreställning, förvirring, försämrat omdöme, förlust av personlighet och känslomässig instabilitet. Dessa skadliga effekter förvärras och vissa blir bestående allteftersom den rutinmässiga behandlingen fortskrider.

ECT skapades år 1938. Förändringar som gjorts sedan 1960-talet är varken nya eller säkrare. Dessa förändringar gör det svårare att framkalla ett anfall. Som ett resultat av detta, kräver modern ECT ännu starkare och mer skadliga doser av elektricitet.

Syftet med ECT är att framkalla ett intensivt krampanfall eller konvulsion. Processen skadar alltid hjärnan och orsakar mental funktionsrubbning

ECT verkar genom att skada hjärnan. Det inledande traumat kan framkalla en artificiell eufori, som ECT-läkare felaktigt kallar förbättring. Efter flera rutinmässiga ECT-er blir den skadade personen allt mer apatisk, likgiltig, oförmögen att känna äkta känslor och även robot-lik. Minnesförlusten och förvirringen förvärras. Denna hjälplösa person blir oförmögen att uttrycka att han/hon befinner sig i nöd eller har klagomål och blir foglig och hanterbar. ECT-läkare kallar felaktigt detta en förbättring, men det visar på en allvarlig och invalidiserande hjärnskada.

Bestående effekter av ECT

ECT försämrar minnet permanent och orsakar andra långvariga tecken på psykiska funktionshinder, såsom svårigheter med koncentration och ny inlärning. Minnen av viktiga tidigare erfarenheter blir allmänt nedsatta eller utraderade, inklusive bröllop, födelsedagar, semestrar, utbildningserfarenheter och skötsel av hushåll eller yrkesfärdigheter. Självkänsla eller identitet kan brytas ned, och familjemedlemmar rapporterar ofta att deras älskade ”aldrig är densamma igen”. Uppföljande studier visar att ECT har använts för att utnyttja (skymfa) kvinnor, genom att göra dem fogliga och undergivna.

Många djurstudier visar att klinisk ECT framkallar små blödningar överallt i hjärnan och tillika fläckvis celldöd. Nyligen upptäckt, ECT- framkallad neurogenes (tillväxt av nya hjärnceller), är ingen fördel utan bekräftar istället en hjärnskada. Neurogenes är en reaktion på hjärnskada av många orsaker, inklusive traumatisk hjärnskada (TBI).

ECT är inte en sista utväg, eftersom det inte fungerar och kan förstöra tillfrisknandet. ECT förhindrar inte självmord, utan kan vara anledningen till det. Kontrollerade kliniska försök visar att ECT inte gör mer nytta än låtsas-ECT (bedövning men ingen elchock). ECT avtrubbar känslolivet under den akuta fasen av hjärnskadan, under ungefär fyra veckor, varvid personen förblir deprimerad med tillägg av extra lidande p.g.a. hjärnskada.

Överflödiga bevis visar att ECT bör förbjudas. Eftersom ECT raserar möjligheten att protestera blir alla ECT-er snabbt påtvingade och är därmed i sin natur skymfande och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. När ECT redan har påbörjats bör därför släktingar eller andra berörda, omedelbart ingripa för att stoppa detta – om så är nödvändigt, med en advokat.

ECT raserar möjligheten att protestera. All ECT blir snabbt ofrivillig och starkt skymfande

I stället för ECT behöver deprimerade och allvarligt störda människor bra individuell, par- eller familjeterapi. Familjemedlemmar bör aktivt delta i terapi med sina nedtyngda anhöriga.

Eftersom psykofarmaka vanligen framkallar eller förvärrar depression, ångest och psykos, överväg alltid att sluta med all psykofarmaka, under en noggrant övervakad nedtrappning.

Att bli fri från psykofarmaka är ofta början på återhämtning. Se Med. Dr. Peter R. Breggin; Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and Their Families.

Huvudpunkter att komma ihåg

ECT är inte en sista utväg eftersom det inte fungerar och kan förstöra allt hopp om framtida tillfrisknande.

Efter en eller flera ECT-er blir den hjärnskadade personen, alltför foglig och förvirrad för att protestera eller vägra. Därför måste familjemedlemmar, berörda inblandade personer, förespråkare eller advokater ingripa för att förhindra mer omfattande skador. Ingen skada kan ske av att man stoppar elchockbehandling, men ökade skador kommer oundvikligen att äga rum med ett ökat antal ECT-er.

Eftersom det alltid påtvingas och det orsakar allvarliga skador på hjärnan och intellektet, bör ECT förbjudas.

Hur kommer man åt råd och hjälp

Fakta i denna rapport, bekräftas av mer än 125 vetenskapliga artiklar och annat relevant material på Dr Breggins ”ECT Resources Center”, som är tillgängligt gratis på internet via www.ectresources.org.

En innehållsförteckning är försedd med omfattande söktermer, såsom ”minnesförlust” och ”hjärnskada”.

Läs Dr. Breggins kapitel om ECT i hans medicinska lärobok, Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock and thePsychopharmaceutical Complex, Second Edition, New York, Springer Publishing Company, 2008.

Originalartikel: No One Should Be Given Shock Treatment
Copyright © 2013 by Peter R. Breggin MD