Jeg protesterer – mot bruken av ECT både i Sverige og Norge


Jeg protesterer – mot bruken av ECT både i Sverige og Norge.

I fjor fikk norske Mette Ellingsdalen ”Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern”

I juriens begrunnelse het det:
Årets prisvinner har de siste årene blitt kjent gjennom media hvor vedkommende har fortalt om sine
erfaringer i möte med behandlingsapparatet. Erfaringene har sårlig bidratt til å rette oppmerksomhet
mot en svårt omdiskutert behandling innen psykisk helsevern for voksne. Det er blitt pekt på hvordan
denne behandlingen kan före til langt flere komplikasjoner og skadevirkninger enn det fagfolk flest
informerer om.

Årets prisvinner har brukt sine erfaringer til å kjempe for psykisk lidende menneskers rett til å bli mött
med anerkjennelse og tiltro fra fagpersoner. En rettighet som skal våre selvfölgelig selv om brukerne
formidler negative sider ved en behandling de får. Kravet om å bli tatt på alvor og respektert av fagfolk har vårt et vesentlig poeng i presseoppslagene. En slik holdning og praksis burde våre umiddelbar når kravet om brukermedvirkning löftes frem av politikere og offentlige myndigheter.

Årets prisvinner har fortalt om hvordan elektrosjokkbehandlingen (ECT) for sin depresjon gav henne
varig hukommelsestap og andre plager. Hennes åpenhet og mot til å stå frem har fört til en större
åpenhet i fagmiljöene. Både Norsk Psykiatrisk forening, Den Norske Psykologforening samt Sosial- og
helsedirektoratet vil se nårmere på elektrosjokk som behandlingsform og konsekvenser av denne.
Kandidatens erfaringer har fört til innrömmelser om tilbakeholdelse av informasjon om kjente
bivirkninger, samt erkjennelser om manglende forskning omkring negative langtidsvirkninger ved bruken av en slik behandling.

Kandidaten er et forbilde for andre som deler tilsvarende erfaringer. Hennes innsats kan bidra til at
psykisk helsevern i större grad blir et samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner og brukere.