Regeringen planerar att sluta med ECT-behandlingar


irland-ect-2

Original artikel Irish Times

Nuvarande lagstiftning tillåter behandling av ovilliga patienter.

Regeringen planerar att upphöra med administrering av elektrokonvulsiv behandling (ECT) till patienter som är ovilliga att ge sitt samtycke för behandlingen.

2001 års Mental Health Act kommer att ändras så att de som inte vill ha ECT – vilket används för att behandla vissa slag av allvarliga psykiska sjukdomar – inte kommer att tvingas att få det i framtiden.

Statssekreterare med ansvar för psykisk hälsa, Kathleen Lynch, sade att en referens i befintlig lagstiftning som tillåter behandling av patienter ovilliga att ge sitt samtycke kommer att tas bort.

För närvarande innebär stycke 59 (b) i 2001 års Mental Health Act att tvångsmässig elektrokonvulsiv terapi kan ges om en patient är ”oförmögen eller ovillig” att ge sitt samtycke, efter det har godkänts av två konsulterande psykiatriker.

”Jag vet med säkerhet att vi tar bort ‘ovillig’ från ECT-delen. För mig har det alltid förefallit upprörande, så det kommer att gå,” sade hon till TheJournal.ie.

Kathleen Lynch sade, att den ändrade lagstiftningen kommer att passa ihop med ett nyligen publicerat lagförslag, vilket ger lagstadgat stöd till beslut som fattats av patienter angående behandlingen de får om de senare förlorar förmågan att fatta beslut.

Proposition som assisterar beslutsmässig kapacitet (2013) publicerades förra veckan av justitieminister Alan Shatter.

Användningen av tvångsmässig ECT har varit på tillbakagång under de senaste åren. Officiell statistik, som sammanställts under 2012 av kommissionen för psykisk hälsa, visar en nedgång i användningen av behandlingen för fjärde året i rad.

Sammanlagt 262 personer fick ECT behandling under 2011, enligt kommissionen.

Detta motsvarar en frekvenst av 5,7 personer per 100.000 av totalbefolkningen. Den genomsnittliga åldern för invånare var 56 och medianåldern1 var 57. En högre andel kvinnor (69,8 procent) än män (30,2 procent) gavs ECT. (Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medelvärdet). Medianen har stor tolerans för felmätningar, red. anm.)

En översyn av den befintliga lagstiftningen har varit ett långvarigt löfte som presenterades i koalitionens regeringprogram.

”Låt mig göra det helt klart att lagstiftningen kommer att ändras. Den här regeringen för nationell återhämtning har åtagit sig en översyn av lagen, vilken kommer att präglas av normer för mänskliga rättigheter”, sade Kathleen Lynch 2011.

Den föreslagna ändringen kommer dock osannolikt att hända före 2014.

En styrgrupp2 publicerade en delrapport i juni 2012 och en expertgrupp, som inrättades i augusti förra året för att titta på deras rekommendationer mer i detalj, har haft sin tidsfrist förlängd till slutet av året. (En styrgrupp är en grupp människor som organiserar ett tidigt skede av ett projekt och ser till att det fortskrider på ett tillfredsställande sätt, red. anm.)

Tidsramen har förlängts för att låta expertgruppen överväga konsekvenserna av propositionen som assisterar beslutsmässig kapacitet för framtida lagstiftning om psykisk hälsa.

Översättning: Patrik Karlström
Korrekturläsning & språkvård: Inga