El-chocker, ECT-BEHANDLING ger allvarliga skador!


”Det är viktigt att psykiatriker ej går ut offentligt och propagerar för ECT-behandling innan de läst protestlistan mot ECT-behandling och om hur patienter som behandlats kan få livslånga hjärnskador.Ect-behandling ges på Halmstad psykiatriska klinik och f.d.överläkare Lars Häggström propagerar i sina föreläsningar om El-chockernas förträfflighet.

Jag skulle vilja se klinikchefer och överläkare själv utsätta sig för den behandling de rekommenderar inom den slutna psykiatriska vården,I Halmstad har underläkare under många år tillåtits att tjänstgöra som specialister eftersom Sverige ej utbildat tillräckligt med psykiatriker.Det är förödande för patienterna att underläkarna ej behärskar den lag LPT:1128 /91 som alltså trädde i kraft 1991.

I 30§ första stycket står det att chefsöverläkaren skall se till,att patienten får stödperson ,Det skedde ej på psyk.kliniken i Halmstad 1992, Enligt 48§ första stycket står det i lagen ,att chefs överläkaren skall upplysa patienten om dennes rätt att överklaga vissa beslut.Det skedde ej på psyk.kliniken i Halmstad 1992,som jag känner till.

Chefsöverläkarna har under många år brustit i sin upplysningsskyldighet.MEN DET KÄNNER PATIENTERA EJ TILL!Därför överklagades ej detta till HSAN! 2002 riktade JO allvarlig kritik mot länssjukhuset i Halmstad och skrev,att sjukhuset ej uppfyller de krav som ställs i patientjournallagen om att journalanteckningar skall signeras.

Det har inte heller skett på psyk.kliniken i Varberg 1976 där vem som helst kunde ordinera medicin!!

Det känner jag som leg.sjuksköterska till efter att ha tagit del av patientjournaler och medicinlista från det året!

Beslut om tvångsåtgärder får ej fattas av icke behörig person.Det har skett både i Halmstad och Varberg 1976-1992 som jag känner till .Och kanske längre…..

Jag har skrivit på protestlistan mot ECT-behandling och kan rekommendera er att läsa Joakim Troilius skrivelse i samma protestlista, man kan i hans skrivelse läsa om hur ECT-behandling framkallar epileptiska anfall och att patienterna får omfattande organiska skador.

Jag vet att starka psykofarmaka framkallar liknande skador och kan man läsa om i FASS under BIVERKNINGAR,Det känner inte alla felbehandlade patienter till.

Jag har de senaste åren prenumererat på information från Utbildningsdepartementet,Justitiedepartementet och Social departementet och har gjort Beatrice Ask och Göran Hägglund uppmärksammade på de brott som sker inom den slutna psykiatriska vården för att få dem att hjälpa till,att ändra på de lagar som gör det möjligt för UNDERLÄKARE och psykiatriker att felbehandla patienter utan att behöva stå ansvariga för brotten i en rättegång!

Innan 2006 hade jag kontakt med Tomas Bodström och Ylva Johansson.

DE KAN EJ GÅ IN I ENSKILDA FALL,MEN DE KAN GENOM FÖRÄNDRING AV LAGARNA, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT TVÅNGSINTA OCH TVÅNGSMEDICINERA ELLER ECT.-BEHANDLA FRISKA PERSONER. VIKTIGT MED FORSKNINGSANSLAG FÖR ATT UTRÖNA HUR MÅNGA AV DE PATIENTER SOM BEANDLATS PÅ VÅRA PSYK.KLINIKER I SVERIGE ,SOM HAR BEGÅTT SUICID PÅ PSYK.KLINIKERNA EFTER UTSKRIVNINGEN….”

Anita Boström
Leg.sjuksköterska