Elchockbehandling bör förbjudas


Shock Treatment Should Be Banned

Copyright (c) /Jonathan Emord/ Alla rättigheter reserverade.

Copyright (c) 2017 – Originalartikel: /https://newswithviews.com/shock-treatment-should-be-banned/.

Av Jonathan Emord

Psykiatrin har ett välförtjänt dåligt rykte. Fram till andra hälften av det tjugonde århundradet sågs psykiatrin generellt av läkare som det minst trovärdiga arbetsområdet, där en nästintill odelad subjektivitet råder. Det var inte förrän läkemedelsindustrin bestämde att psykiatrin var ett bra och öppet område där man kunde utveckla nya klasser av läkemedel som psykiatrin blev ansedd som mer integrerad inom professionen. För att stödja skapandet av en lång rad av antipsykotiska och antidepressiva läkemedel arbetade läkemedelsindustrin i partnerskap med psykiatrikerna för att sätta etikett på många tillstånd, som tidigare inte var klassificerade som specifika sjukdomar. När ett mentalt tillstånd definierats som en sjukdom är det sedan möjligt att få läkemedel godkända för det.

Idag går en av fem amerikaner på psykofarmaka. Historiskt sett är det mer än någonsin och den amerikanska befolkningen medicineras mer än i något annat land på jorden. Övergreppen är legio, allt från att barn, vars aktivitet som är normal för barn betecknas som hyperaktivitetsstörning, till vuxna, vars förlust av föräldrar eller make/maka medför en episod av depression. Alla uppmanas att ta mediciner som har hemska biverkningar, allt ifrån att hjärnan krymper, till eliminerandet av känslor, till skapandet av nya psykoser och till att börja få tankar på våld eller självmord. Många av de psykofarmaka som har godkänts av FDA saknar bevis på effektivitet utöver placeboeffekt. Trots FDA:s och industrins åsikter om motsatsen är många beroendeframkallande.

Med den psykiatriska professionens tillväxt och det ökande utfärdandet av lagar och beslut, som tvingar föräldrarna att rätta sig efter psykiatrikernas krav på att deras barn ska medicineras som ett villkor för att få gå i allmän skola, har psykiatrin och industrin som stödjer den blivit giganter. Det som har gått förlorat i denna tillväxt är en sann omsorg om patienternas väl och viktigast av allt är att man har övergivit den väsentliga vägledande principen inom medicinen, vilken kräver att utövare skall undvika skada.

Inget tydligare exempel på den mycket giftiga unionen mellan industrin och psykiatrin finns än i fallet elektrokonvulsiv behandling, ECT, mer allmänt känd som elchockbehandling. I årtionden stödde den psykiatriska professionen stolt lobotomins ”effektivitet”, införandet av metallföremål i hjärnans prefrontala lob för att skära av nervbanor. Vid 23 års ålder utsattes Rosemary Kennedy för en lobotomi efter rekommendationer som gavs till hennes föräldrar om att denna ”nya medicinska procedur” under senare delen av 1930-talet skulle lugna deras dotter och eliminera hennes humörsvängningar. Effekten var förödande och lämnade henne med IQ som en 2-åring, och inkontinent. Kennedyfamiljen var förkrossad och ångrade djupt den tillit som de haft till de psykiatriker som utförde proceduren.

På 1970-talet förbjöd många nationer lobotomier, även många amerikanska delstater gjorde det, men en relik från samma tidsperiod fortsatte – elchockbehandling. I själva verket beräknas att det idag utförs så många som en miljon elchockbehandlingar varje år i USA. Det exakta antalet är okänt eftersom varken regeringen eller de delstatliga myndigheterna kräver medicinsk rapportering av behandlingen.

Lobotomier anses nu allmänt som barbariska och ineffektiva, även av den psykiatriska professionen. Men inte elchockterapi. Psykiatriker, och till och med det amerikanska psykiatrisällskapet, försöker övertyga om att det är fördelaktigt, särskilt ifråga om ”svårbehandlade fall” inom psykiatrin (d.v.s. när patienter inte svarar väl på psykofarmaka).

Elchockbehandling innebär att man placerar elektroder på båda sidor av hjärnan nära tinningen. Enheten är ansluten till en elektrisk källa och sedan leds uppåt 450 volts elektricitet eller mer in i hjärnan, vanligtvis med längre mellanrum baserat på ålder. Patienter genomgår ofta 30 eller fler behandlingsomgångar varje gång som de elchockas. För att uthärda proceduren utan krampanfall ges patienterna lugnande och muskelavslappnande medel och är fastspända på en brits. Behandlingen är barbarisk och gillas av många brutala regimer världen över som en form av tortyr.

FDA tillåter denna behandling trots att man aldrig får bevis på dess säkerhet eller effektivitet. Tre gånger bad FDA industrin att förse dem med vetenskapliga bevis på säkerheten och effektiviteten hos elchockbehandling, men varje gång hade de invändningar och misslyckades med att lämna in de begärda bevisen. Trots detta har FDA inte gjort någonting för att stoppa spridningen av apparaterna och den omfattande användningen av dem inom den psykiatriska professionen. De få grupper som har försökt samla information om ECT har upptäckt att det har använts i USA på personer i alla åldrar från barn till vuxna. De negativa effekterna är många och ofta svåra. De som utsätts för det har drabbats av minnesförlust, förmaksflimmer, förkrympning av hjärnan, hjärtinfarkt, stroke, synförsämring, förlust av luktsinne, förlust av smak, muskelsjukdom (muskelsvaghet) och dödsfall. Många minns inte att de är gifta, känner inte igen sin make/maka, känner inte igen sina barn, kommer inte ihåg hur man spelar ett musikinstrument, kommer inte ihåg hur man utövar sina yrken etc.

Det finns inga vetenskapliga belägg för långsiktig säkerhet och effekt av ECT. Enligt lag ska FDA säkerställa att inget läkemedel eller apparater marknadsförs utan det beviset, men FDA har länge klassificerat ECT som en klass III (högrisk) medicinsk utrustning.

Utöver att avskaffa skyddet gentemot allmänheten har FDA nyligen föreslagit att läkare i USA ska få använda det mer allmänt. Man har föreslagit att omklassificera dessa barbariska tortyrinstrument från klass III (högrisk) till klass II (medelrisk). Å de patienters vägnar som har lidit livslång försämring efter elchockbehandling, och med stor hjälp av advokat Kendrick Moxon (som har ägnat en livstid till att undersöka ECT och har samlat en enorm mängd bevis som bekräftar dess brist på säkerhet och effektivitet), har mitt företag begärt att FDA skall stoppa omklassificeringen och uppmanar myndigheten att återkalla godkännande för dessa fruktansvärda maskiner.

Copyright (c) 2017 – Originalartikel: /https://newswithviews.com/shock-treatment-should-be-banned/